پراکسیس

روزمرگی در متن ایدئولوژی

درباره ما

جهان آکادمی، نه حاشیه‌ای فاصله‌گرفته از متن، بلکه محتوایی است متناسب با شرایط که از وجود اجتماع برای بیان خویش بهره می‌گیرد. چنین است که رسالت پراکسیس، شکستن قفل خاک‌گرفته‌ی آکادمی، برای بیان آگاهی در مسیری جهان‌شمول است، نه پنهان‌شدن در پشت میزهای خطابه‌.

پراکسیس: روزمرگی در متن ایدئولوژی.