author-avatar

درباره نگین تاژ

متولد 1379 - دانشجوی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی - حوزه‌ی فعالیت: ادبیات، فلسفه