author-avatar

درباره لیلی بهشتی

متولد 1376 - دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ - حوزه فعالیت: ادبیات داستانی ایران